Бөөрний дутмагшлын үеийн тусламж үйлчилгээний эмийн болон мэс заслын зардлын 85 хувийг ЭМД-ын сангаас хөнгөлнө