Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг танилцуулж байна